Hypnoosi – avain mielen sisäiseen maailmaan

Hypnoosi on luonnollinen ilmiö, johon ei liity mitään yliluonnollista, erikoista tai kummallista, vaikka ilmiötä kohtaan saatetaan edelleen suhtautua ennakkoluuloisesti.

Hypnoositilassa tajunnantila on miellyttävällä tavalla muuntunut. Hypnoosityöskentelyssä tätä muuntunutta tajunnantilaa hyödynnetään asiakkaan tavoitteita tukevilla työskentelymetodeilla – mielikuva- ja suggestiotyöskentelyllä.

Hypnoositilalle on ominaista mielen sisäisen työskentelyn ja intensiivisen mielikuvittelun mahdollistuminen. Mieli ikään kuin avautuu – tietoisen ja tiedostamattoman mielen yhteistyö tehostuu. Ulkoinen menettää merkitystään ja ihminen päästää irti suorittavasta orientaatioistaan, ikään kuin kääntyy sisäänpäin, omaan sisäiseen maailmaansa kohti tiedostamatonta osaa itsessä.

Hypnoosia käytetään eräänä menetelmänä mm. valmennuksellisissa, lääketieteellisissä ja terapeuttisissa tarkoituksissa. Menetelmän käytön edellytyksenä on ohjaajan ja ohjattavan välinen luottamuksellinen kohtaaminen ja vuorovaikutussuhde. Hypnoositilaan saattamisessa ohjaaja pyrkii luomaan tilanteen, jossa ympäristöstä tuleva informaatio ja aistiärsyketulva pyritään minimoimaan. Suggestioilla tähdätään rentouteen, tyyneyteen ja turvallisen hyvän olon tunteen kehittymiseen. Kokemuksellisesti hypnoositilaa kuvataankin usein miellyttävänä, syvärentoutuneena, selkeän valvetilan ja unitilan välisenä tilana - kuitenkin niin, että olo on hyvin keskittynyt. Tilalle on ominaista myös suggestioherkkyys ts. hypnoosiohjauksessa annetut, asiakkaan kanssa yhdessä laaditut ja asiakkaan mielen hyväksymät suggestiot vaikuttavat asiakkaan mieleen hänen tavoitteidensa mukaisesti. Hypnoositilassa tietoisen, rationaalisen mielen vaikutus vähenee, jolloin mielikuvien avautuminen ja voimistuminen on mahdollista. Tällöin mahdollistuu mielen tehokas työskentely myös sellaisten asioiden ja ongelmien kanssa, joihin tahdonvoimalla tai loogisella ajattelulla ei ole löytynyt ratkaisua.

Suggestioherkkyys on ominaisuus, joka vaihtelee yksilöittäin. Valtaosa ihmisistä saavuttaa valmennuksen / terapeuttisen työskentelyn kannalta riittävän syvän hypnoositilan. Kyseessä on siis tehokas menetelmä, joka sopii useimmille.






hypnoosi on luonnollinen ilmiö


tajunnantila on miellyttävällä tavalla muuntunut

 


tietoisen ja tiedostamattoman mielen yhteistyö tehostuu

 


käytön edellytyksenä on ohjaajan ja ohjattavan välinen luottamuksellinen kohtaaminen


tähdätään rentouteen, tyyneyteen ja turvallisen hyvän olon tunteen kehittymiseen


mahdollistuu mielen tehokas työskentely

 


valtaosa ihmisistä saavuttaa valmennuksen / terapeuttisen työskentelyn kannalta riittävän syvän hypnoositilan